هر وقت شورت جلوی بوی گوز و گرفت
ماسک هم جلو کرونا رو میگیره،..


(ستاد روحیه دهی به افراد بی ماسک)😆