از مشرق نگاه تو
خورشید می دمد ...
صبحی که با تو می شود آغاز،
دیدنی ست...