یه روز به بابام گفتم بابا من عاشق سوسانو شدم، سوسانو رو میخوام

بابام گفت:
سوسانو رو ندادن به تسو حالا میان میدن به تو، چسو ://

استعداد خاصی داره تو قانع کردن بزرگوار