انصاف نیست
قول را تو بدهی
و مردانه ماندن را
بگذاری پای من...