خوشم به این که از این عشق برنمی‌گردم
چه غم اگر ورقِ روزگار برگشته...؟