‏از وقتی کرونا اومده بابام همیشه اسفند دود کن دستشه گفتم بابا بنظرم وقتشه بفرستیمت سر چهار راه ها

همون اسپند دود کنو کرد اونجام 😂