اگر روزی در این دنیا شکستی
اگر بر نارفیقان دل تو بستی
اگر عاشق شدی،عشقت تو را راند
اگر پایت به گرداب فنا ماند
اگر غمگین شدی غم با تو پیوست
بدان در اوج تنهایی خدا هست