جز کنارت

هر کــــــــــــــــجای دنیا که باشم!


غریبم...!!