شادی زِ میان غم بر انگیز

در عالم بی وفا وفا کن ....