‏درد اونجاست که از کسی که همیشه صداش میزدی و "جان دلم" میشنیدی ، صداش کنی و "بله" بشنوی...