" صبح بخیر " گفتن
چه رسمِ شیرینی‌ ست

وقتی که هر روز بهانه ‌ام می ‌شود
برای بوسیدنت ...