باشد عزیزِ جانم
هرچقدر که میخواهی نیا...
نباش...
من فقط مخاطب شعرهایم را از دست میدهم
اما تو
حیفت نمی آید
صاحب شعرهایی که برای تو نوشته ام دیگری شود؟
🥀