این آخر هفته که خواستید برای اموات‌تون خیرات پخش کنید، ماسک و ژل ضدعفونی، تو محل‌های پر ازدحام توزیع کنید؛
خدا هم بیشتر خوشش میاد.

البته اگه گیرتون اومد.