گرچه این شهر
هراسان شده از بیماری
من پرستار غمت بودم و
عمریست خطر کرده دلم