زان دلبــرِ دل بُــرده
همیـن قَــدر بـگـویـم
خَم ابــروش
خَمم کرد !