‏امروز وزارت بهداشت اس ام اس داد بیا تلگرام شارژم تموم شده