به دوست دخترم زنگ زدم گفتم كجايي؟گفت عزيزم من كرونا گرفتم بهتره ديگه نبينيم همو
امروز توي خيابون با كروناش ديدمش يه نره خري بود كه اتفاقا خيلي هم ترس داشت

دروغ ميگن ترس نداره