الان ما با ایرانسل کات کردیم و با وزارت بهداشت وارد رابطه شدیم، شب تا صبح تکست بازی.