گوش کن
خاموش ها گویاترند،،
در خموشی های من فریادهاست..