من در کنار تو
به آرامش میرسم
و آنجا که هیچ کس
به یاد ما نیست
تو را عاشقانه می بوسم ..❣