زن همه چیزش شعراست
چشمش،مویش،
زن که باشی همه
کارت شعرازکاردرمی آید،
چای دم کردنت جانم گفتنت
امامردهاهمیشه
شاعرهای بهتری هستند
مردبرای شاعری
سوژه ای به زیبایی
یک زن دارد