🌺🍃زندگی
خواهی نخواهی می گذرد
زندگی نه سخت است و نه آسان
زندگی زندگی است😊

آنچه سختش می کند سخت گیری ما
و آنچه آرامش می کند آرامش ماست👌

اگر دلت آرام باشد
زندگی را زندگی خواهی کرد😘