الان جوری شده که همه حاضرن تست بی بی چکشون مثبت بشه اما تست کروناشون مثبت نشه.