زلال شانه‌هایت
همچنانم عطش می‌دهد
در بستری که عشق
مجابش کرده است ..