تو آن
آزارِ شیرینی
که دلخواهست تکرارَت؛
و من هر بار
از هر بار
بیشتر دوستت دارم...