کرونا به زلزله میگه:
تو بیارشون بیرون
من میگیرمشون
میدم سیل ببرنشون