اگر تو موسیقی بودی؛
بی‌وقفه به تو گوش می سپردم
و اندوهم به شادی
بدل میشد ...