هیچ وقت به آدم ها
برای موندن تو زندگیتون
و خوب بودن باهاتون
باج ندید
هیچوقت...