دل نبستم به جهانی که
همه وسوسه است
از همه ارث جهان یک
برایم کافی ست ...