روز و شب خوابم نمی‌آید به چشم غم‌پرست
بسکه در بیماری هجر تو گریانم چو شمع