یکم نفس تنگی دارم، ایشالا که یه شکستگیِ دنده ساده‌س.