دو عالم را به یک‌بار از دلِ تنگ
برون کردیم؛ تا جایِ تو باشد.