خودمون کم گرفتاری داشتیم
حالا هربار زنگ خونه رو میزنم بابام از پشت آیفون میگه:گلو درد نداری؟ سرفه خشک که نمیکنی؟ تب چی؟ عطسه نکردی امروز؟ بدنت درد میکنه؟ راستشو بگو، چشاتو بیار جلو قرمز نشده؟

بعد انجام تمام تست ها درو باز میکنه میگه بیا تو اول برو حموم 😂