میخوام بدونم اگ کرونا داشتم وجودشو داشتی از 500 متری من رد شی
نه تو!! همتون!!