هرکه در عشق
سر از قله برآرَد هنر است!
همه تا دامنه‌ی کوه تحمل دارند...