هرآنچه دوست داشتم، برای من نماند و رفت
امید آخرین اگر تویی، برای من بمان ...!