نه از خندیدنم خندان نه از رنجیدنم غمگین
مرا نادیده می‌گیرد، چه دردی بیشتر از این؟

« خدا عمرت دهد » آهسته این را گفت و ترکم کرد
نفهمیدم که با حرفش دعایم کرد یا نفرین