گوش کن !
با لب خاموش سخن می گویم ....
پاسخ ام گو به نگاهی
که ،زبان
من و توست ....