نبودی؛
یا گمت کردم؟
نبودم؛
یا گمم کردی؟
فقط این یادمه هرشب،
دلم میخواست
برگردی...