يادت نرود ما به هم احتياج داريم!
باور كن...
برای رسيدن ها و فرار كردن ها، برای ساخته شدن ها و ثبت كردن ها!
ما به هم احتياج داريم.
وگرنه من و تو كی را دوست داشته باشيم؟ يا مثلا با كی حالمان خوب شود...
من به تو فكر می كنم! به تو احتياج دارم ، وگرنه ديگر فكر هم نمی كنم...
واقعيتش را بخواهی، من به دليل اعتقاد دارم .
دليلِ من تویی!
تو را نميدانم!