چشم و دل، دانی
چه خواهند این حوالی؟!
بودنت را، دیدنت را،
قانع ام، حتی کمی...!