كوتاهترين شعر
جهان هم شده باشى
ديوانه ى ديوانِ
بلند تو منم من