غمگينم
و كسی نمیداند ،
عشق را در پسِ نگاه خود پنهان كردن
مرگِ تدريجی است ؛
و من برای از دست ندادنت
سال هاست كه در خود مرده ام ...!