یک روز
من سکوت خواهم کرد
و تو آن روز
برای اولین بار 
مفهوم "دیر شدن" را
خواهی فهمید!