شب که می آید،
با خودش تو را می آورد.
تو را که نه!
خیالَت را...
خودت که خیلی وقت است رفته ای،
خیالَت امّا مثل تو نیست!
و تا جانَم را نگیرَد ،
قصدِ رفتن ندارد...