شـــازده کـوچـولـو پرسیــد :
دوســت داشتــن بهتــرهـ یـا دوســت داشتــہ شــدن ...!؟
روبـاه گفــت :
کــدومـ یــکی بـرا پرنــدهـ مهــم تــرهـ ...!
بـال چـپ یـا بـال راســت ...!؟؟