بی تو هر لحظه مرا بیم‌ فروریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله‌هاست !