من از تُ
عبرت نمی گیرم!
بگذار بارها تجربه ات کنم ...