رفتی و
دل را رها ڪردی ولی آزاد نه
دست هایت
رفت از دستم ولی از یاد نه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌