به جان دلبرم ...
کز هردو عالم...
تمنای دگر جز دلبرم نیست...